Η σελίδα της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση! Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τη νέα σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ (eJournals)


The Greek Review of Social Research has moved to a new address! Please visit the new journal webpage which is hosted in EKT's eJournals platform.